ALGEMENE VOORWAARDEN

STUDIO182 is gevestigd te GOUDA

Versie geldig vanaf 1 april 2023

 1. Algemeen
  Het bedrijf: PROJECT182 te Gouda, ingeschreven bij de KvK onder nummer 74718614, werkzaam onder de handelsnaam STUDIO182

  2. Gebruiker/contractant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van STUDIO182 wordt gesloten.
  3. Netiquette: algemeen aanvaarde gedragsregels op het Internet zoals vastgelegd in RFC 1855 en de toekomstige aanpassingen hiervan.
 2. Toepasselijkheid
  Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met STUDIO182.
 3. Voorwaarden voor de serviceverlening:
  De aangeboden services mogen niet aangewend worden voor gebruik in strijd met de wet, openbare orde of goede zeden. Het is ten strengste verboden materiaal dat in strijd is met de wet, weer te geven, te versturen of op te slaan. Het aanbrengen van links naar sites die niet voldoen aan de voorwaarden is tevens ten strengste verboden. Sites die bulk e-mail services verkopen of uitvoeren zijn niet toegestaan.

  3.1 Onder strijd met de wet, openbare orde of goede zeden wordt mede verstaan:

  Onrechtmatig gebruikt materiaal waar copyright op rust, wat valt onder een handelsmerk of wat auteursrechtelijk is.
  Materiaal dat door STUDIO182 wordt beoordeeld als bedreigend, discriminerend obsceen, of op enigerlei andere wijze als aanstootgevend wordt gezien.
  Pornografie en ander seksueel gerelateerd materiaal.
  Sites die illegale activiteiten promoten of illegale inhoud bevatten, die schade aan onze servers of andere servers op het internet kunnen toebrengen. 

  3.2 Voorbeelden van niet toegestane inhoud en/of links:
  Pirated software
  Hacker programma’s of archieven
  Warez sites
  MP3
  Shareware, geluid, video, beeld en multimedia archieven.
  IRC bots
  Meer dan 20% van de webruimte als downloads

  3.3 Gebruiksregels:
  Elke account heeft zijn eigen cgi-bin directorie. Wij behouden ons het recht voor zonder enige waarschuwing CGI scripts te deactiveren die de normale server werking beïnvloeden.

Het is onze klanten niet toegestaan hun eigen Chat rooms te installeren.
IRC of IRC bots zijn niet toegestaan op onze servers.
Onze servers mogen niet de bron, bemiddelaar, of het aankomstpunt zijn bij spam, flames, of mail bommen.
Elke poging om de servers aan te vallen of hoe dan ook onstabiel te maken is strikt verboden.
Sub Hosting
Mirror sites
Distributie punten
Elke site met als primair doel file distributie

Begripsomschrijvingen  Algemene Voorwaarden

Belangrijkste punten

 1. Opzegtermijn is 2 maanden voor afloop contract. U kunt dat per e-mail via helpdesk@studio182.nl
 2. Structurele overschrijding dataverkeer wordt gemeld en 1 maand gedoogd en indien nodig achteraf gefactureerd.

 

Definities

Gebruiker/contractant/klant
Degene waarvoor STUDIO182 diensten verricht en/of degene die door STUDIO182 aangeboden hulpmiddelen gebruikt.

Diensten
Een door STUDIO182 geboden dienst, waaronder mede te verstaan alle hulpmiddelen, waaronder softwareproducten die STUDIO182 biedt.

Aanmelding
Een overeenkomst op grond waarvan door STUDIO182 diensten ter beschikking worden gesteld. De aanmelding wordt door de klant per e-mail of app met de tekst AKKOORD bevestigd of via een maatwerk contract.

Klantcode/toegangscode
De door STUDIO182 aan de gebruiker/contractant beschikbaar gestelde unieke code(s), waarmee de gebruiker/contractant gebruik kan maken van diensten, vooral gericht op het bewerken en onderhouden van zijn/haar eigen website. De toegangscodes zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.

Website
De door of ten behoeve van de gebruiker/contractant gerealiseerde aanwezigheid op het Internet of daarmee vergelijkbare infrastructurele voorzieningen, evenals de daarin opgenomen of daaraan gerelateerde communicatiemogelijkheden.

Dataverkeer
De hoeveelheid internetverkeer geregistreerd op het domein(en) van de gebruiker/contractant. Hiertoe wordt ook de data gerekend die verbruikt wordt t.b.v. het bouwen en onderhouden van de webpagina.

Artikel 1. Algemeen

Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op alle overeenkomsten en rechtsbetrekkingen tussen STUDIO182 en gebruiker/contractant.

STUDIO182 is gerechtigd om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. In dat geval zal STUDIO182 de gebruiker/contractant/contractant tijdig op de hoogte stellen van de wijzigingen.

Tussen deze kennisgeving en de inwerkingtreding van de gewijzigde voorwaarden zal tenminste een maand zitten. Indien de gebruiker/contractant/contractant een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en de wijziging heeft tot gevolg dat aan de gebruiker/contractant/contractant een prestatie wordt verschaft die wezenlijk van de oorspronkelijke prestatie afwijkt, heeft deze gebruiker/contractant/contractant de bevoegdheid overeenkomst te ontbinden per de datum dat de gewijzigde voorwaarden in werking treden.

Artikel 2. Toegang

STUDIO182 verleent, onder de overeengekomen voorwaarden en de daarvoor geldende procedure, de gebruiker/contractant toegang tot de door STUDIO182 beschikbaar gestelde hulpmiddelen voor het bewerken en onderhouden van zijn/haar website door middel van een toegangscode. De toegangscode wordt door de gebruiker/contractant zelf eenmalig bepaald. De voorgeschreven procedure omvat de volledige invulling en ondertekening van een Aanmelding.

STUDIO182 is gerechtigd nadere voorwaarden te stellen aan de gebruiker/contractant en/of procedurele wijzigingen door te voeren. Gebruiker/contractant is gehouden de toegangscode, die persoonlijk en niet overdraagbaar is, geheim te houden en is aansprakelijk voor alle schade die voortvloeit uit gebruik, misbruik, verlies, diefstal en/of vermissing van de toegangscode. Gebruiker/contractant dient STUDIO182 direct op de hoogte te brengen van ieder verlies, diefstal vermissing of misbruik van de toegangscode. STUDIO182 zal dan direct de website blokkeren en/of de toegangscode deactiveren.

Artikel 3. Bewerken website door gebruiker/contractant

Gebruiker/contractant dient bij het bewerken van de website alle noodzakelijke zorgplichten in acht te nemen.

In ieder geval zal gebruiker/contractant er voor zorg dragen dat met de inhoud van de website geen rechten van anderen worden geschonden en de website niet gebruikt wordt voor handelingen in strijd met de wet, de openbare orde, de goede zeden en/of de netetiquette. Gebruiker/contractant mag geen hyperlinks onderhouden met websites waar dergelijke rechten, bepalingen en normen worden geschonden.

Het is gebruiker/contractant niet toegestaan om door STUDIO 182 verstrekte hulpmiddelen en daarbij behorende handleidingen te kopiëren, te bezwaren, te verhuren of anderszins te vervreemden.

Artikel 4. Bewerken website door STUDIO182

Gebruiker/contractant kan STUDIO182 verzoeken zijn/haar website te bewerken en STUDIO182 zal trachten deze bewerking zo spoedig mogelijk uit te voeren onder met de gebruiker/contractant overeengekomen voorwaarden. Het verzoek tot bewerking door STUDIO182 kan worden afgewezen indien zij oordeelt dat het bepaalde in artikel 4 van deze voorwaarden door uitvoering van het verzoek zou worden overtreden dan wel indien aan verplichtingen jegens STUDIO182 niet is voldaan.

Artikel 5. Beschikbaarheidsstelling website

STUDIO182 zal zich inspannen om een zo groot mogelijke beschikbaarheid van de websites te bieden. STUDIO182 garandeert niet dat altijd gebruik kan worden gemaakt van het internet en garandeert evenmin dat altijd gebruik kan worden gemaakt van de door STUDIO182 ter beschikking gestelde websites en/of hulpmiddelen.

STUDIO182 is gerechtigd de website en de beschikbaar gestelde hulpmiddelen zonder voorafgaande bekendmaking tijdelijk buiten gebruik te stellen, indien zulks nodig is in verband met onderhoud. Zonder dat dit leidt tot schadeplichtigheid van STUDIO182, is STUDIO182 in ieder geval gerechtigd om de toegang tot de website van gebruiker/contractant te blokkeren en/of de toegangscode te deactiveren indien de website niet voldoet aan de vereisten van artikel 4 en/of de gebruiker/contractant tekort schiet in het nakomen van zijn verplichtingen c.q. in strijd handelt met het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden en/of de overeenkomst met gebruiker/contractant is beëindigd.

Het is Gebruiker/contractant niet toegestaan software te gebruiken of anderszins activiteiten te ondernemen welke ten aanzien van derden de diensten van STUDIO182 nadelig kunnen beïnvloeden. STUDIO182 is gerechtigd om de hulpmiddelen waarmee zij haar diensten aanbiedt te wijzigen of te vervangen.

Concurrerende activiteiten ten opzichte van STUDIO182 zijn niet toegestaan behalve met uitdrukkelijke en schriftelijke vermelding van STUDIO182.

Artikel 6. Vergoedingen en Betaling

7.a Voor de diensten van STUDIO182 is gebruiker/contractant een vergoeding verschuldigd, volgens de daarvoor door STUDIO182 vastgestelde tarieven en afspraak.

Voor de afgenomen diensten en de daaraan gekoppelde vergoedingen is de administratie van STUDIO182 doorslaggevend. STUDIO182 is gerechtigd deze tarieven eenzijdig te wijzigen. Voor de gebruiker/contractant die al een pakket hebben lopen bij STUDIO182 zullen bestaande tarieven en afspraken blijven gelden.

7.b De gebruiker/contractant is verplicht STUDIO182 te voorzien van correcte adresgegevens. Facturen dienen betaald te worden binnen 14 dagen na factuurdatum. De binnenkomst van de betaling van de eerste factuur is bepalend voor de datum dat uw website publiek zal gaan.

7.c Facturering geschiedt een jaar vooruit dan wel per kwartaal via automatische incasso.

7.d Herinneringen en/of aanmaningen brengen administratiekosten met zich mee. Afsluiting geldt voor alle accounts als de gebruiker/contractant meerdere accounts bij STUDIO182 heeft lopen.

7.e Als de termijn van de eerste herinnering is verlopen worden de verplichtingen van STUDIO182 opgeschort totdat volledig aan de betalingsverplichting is voldaan. STUDIO182 kan beslissen de accounts en de e-mailaccounts af te sluiten en de relatie te beëindigen.

7.f Alle kosten die gemaakt moeten worden voor, nadat aan de tweede herinnering geen gehoor is gegeven, (buiten)gerechtelijke invordering en/of incasso zijn steeds voor rekening van klant.

7.g Indien sprake is van administratiekosten mogen deze door STUDIO182 in rekening worden gebracht.

Artikel 7. Aansprakelijkheid gebruiker/contractant

Gebruiker/contractant is aansprakelijk voor de inhoud van de website en alle schade die voortvloeit uit gebruik van informatie en/of gegevens die op de website staan vermeld. In het bijzonder is gebruiker/contractant aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit een handelen in strijd met artikel 4. Schade voortvloeiend uit de website van de gebruiker/contractant aan andere gebruiker/contractanten en aan STUDIO182 kan in rekening gebracht worden aan de gebruiker/contractant.

Gebruiker/contractant vrijwaart STUDIO182 tegen alle vorderingen van derden op STUDIO182 met betrekking tot het gebruik van diensten en/of met betrekking tot de inhoud van de website.

Artikel 8. Aansprakelijkheid STUDIO182

STUDIO182 is jegens gebruiker/contractant niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, waaronder inbegrepen bedrijfsschade en gederfde winsten, schade aan derden, persoonsschade en schade aan goederen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld.

STUDIO182 is in ieder geval niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het niet of niet tijdig beschikbaar stellen van een website of schade verband houdende met het gebruik van een website en de door STUDIO182 ter beschikking gestelde hulpmiddelen, eventuele fouten of gebreken in of van een website en de door STUDIO182 ter beschikking gestelde hulpmiddelen en/of schade ten gevolge van het verloren gaan van een website, met inbegrip van de kosten die noodzakelijk zijn om een website te herstellen.

Artikel 9. Duur van de overeenkomst

De duur van de overeenkomst is telkens 1 jaar en zal stilzwijgend verlengd worden.

Artikel 10. Opzegging van de overeenkomst

Opzegging van de overeenkomst dient uiterlijk 2 maanden voor het verlopen van de overeenkomst plaats te vinden. Opzegging kan per e-mail plaatsvinden naar helpdesk@studio182.nl. Indien uw factuur open blijft staan dan mag STUDIO182 dat zien als een opzegging. Het is dus van belang dat als u niet in staat bent uw factuur te betalen u dat spoedig aan STUDIO182 kenbaar maakt zodat uw website niet als opgezegd wordt beschouwd.

Artikel 11. Ontbinding

Elk der partijen heeft het recht, in aanvulling op het algemene recht, een overeenkomst geheel of gedeeltelijk, met onmiddellijke ingang te ontbinden als de wederpartij surseance van betaling heeft aangevraagd of dit aan haar/hem is verleend en/of de wederpartij in staat van faillissement is gesteld of een faillissementsaanvraag is ingediend en/of de wederpartij haar activiteiten staakt.

STUDIO182 kan een overeenkomst onmiddellijk en zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden als de gebruiker/contractant enige verplichting jegens STUDIO182 niet nakomt of concurrerende activiteiten ontwikkelt waarbij STUDIO182 nadeel heeft. Alle vorderingen die STUDIO182 op de gebruiker/contractant heeft ten tijde van de ontbinding worden vanaf het moment van ontbinding direct opeisbaar, onverlet de mogelijkheid van STUDIO182 om schade te vorderen.

Ontbinding kan ook per direct plaatsvinden als de Gebruiker/contractant met zijn/haar website het functioneren van de andere websites in gevaar brengt of daarvoor een risico vormt.

Bij ontbinding zal direct toegang tot de homepage builder ontzegd worden, dit ter beoordeling van STUDIO182.

Artikel 12. Publicatie website

Het publiceren van de website is alleen toegestaan:

 1. Als de gebruiker/contractant al officieel de status klant heeft
 2. Als de gebruiker/contractant al officieel de status klant heeft en via een sub domein van STUDIO182 of een eigen domein waarvan de naam bekend is bij STUDIO182.
 3. Aanroep van onderdelen van de homepage builder is niet toegestaan anders dan bepaald in artikel 13.b.

Artikel 13. Overschrijding dataverkeer

Dataverkeer is de hoeveelheid data die een website genereert. Bij structurele overschrijding van de vrije limiet die bij het pakket hoort zal het extra dataverkeer in rekening worden gebracht tegen de op dat moment geldende prijs.

Artikel 14. Pageviews

Het aantal pageviews is het aantal keer dat een pagina bekeken wordt. Voor zeer hoge pageviews kunt u met STUDIO182 afspraken maken.

Artikel 15. Pakketwijziging

 1. Upgrade

Als de klant over wil stappen naar een groter pakket dan kan dat per direct. De klant krijgt daarvoor een aanvullende factuur voor het restant abonnementsjaar.

 1. Downgrade

Indien de klant wil overstappen naar een kleiner pakket zal het kleinere pakket ingaan direct nadat het huidige jaarabonnement is verlopen.

Artikel 17. Backup/Restore bepalingen

De starter hosting klant kan zelf ook een back-up maken en deze ook weer zelf terugplaatsen. Indien de klant aanspraak doet op een restore actie uit de calamiteiten back-up zal STUDIO182 dat in rekening brengen volgens de de tijdsduur die de actie nodig heeft gehad. Bij de Premium & Professional hosting klant is back-up herstel inclusief in het pakket opgenomen.

Artikel 19. Onderhoudswerkzaamheden

Onderhoudswerkzaamheden aan hardware en software van STUDIO182 kunnen altijd uitgevoerd worden. Korte onderbrekingen zullen niet aangekondigd worden. Onderbrekingen van de bereikbaarheid langer dan 1 uur zullen per e-mail/ mailing of social media maximaal een uur voor de onderbreking aangegeven worden.

Artikel 20. Slotbepalingen

Geschillen voortvloeiende uit deze overeenkomsten worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Het bij gerechtelijke uitspraak ongeldig verklaren van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden laat alle overige bepalingen onverlet.